צוואה וייפוי כח מתמשך
מי ייכנס לנעלינו???

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מדירים לא אחת שינה מעיניהם  הם אינם חדלים להתלבט בשאלה  מה יעלה בגורל ילדיהם לאחר שימלאו ימיהם, מי יכנס לנעליהם, מתי ואיך. מצד אחד קיימת שאיפה "לעשות סדר", "להבטיח את התנאים האופטימליים לילדים" אולם מצד שני קיימת רתיעה של ממש לעשות את הצעד הנדרש לכתיבת צוואה. אמר לי אב לבן עם צרכים מיוחדים בתום תהליך כתיבת הצוואה ששנים חי בדאגה גדולה ולא העז לכתוב צוואה, הוא מאד פחד ואולם כשהחל בתהליך גיבוש הצוואה במשרדנו חלפה החרדה והרגיש שנרתם לעניין באופן מאד ענייני.

המונח "ילדים עם צרכים מיוחדים" או ילד קטין או בגיר עם צרכים מיוחדים" מכוון לקבוצה גדולה מאד שמאפייניהם העיקריים הם בעיות בריאותיות המקשות על תפקודם ברמות שונות, עד יכולת מוגבלת  לשלוט בענייניהם, על השתלבותם החברתית במסגרות השונות ועוד. המדובר בלקויות גופניות, שכליות, נפשיות, רגשיות-התנהגותיות, חושיות, קוגניטיביות או שפתיות או לקויות התפתחויות כוללניות. בנוסף לאוכלוסיה המאובחנת עם צרכים מיוחדים - יש מקרים שמסיבות שונות לא אובחנו עם צרכים מיוחדים ואולם לפי תפיסת ההורים מתקשים לשלוט בעניניהם ברמות השונות.

הורים לילדים/בגירים עם צרכים מיוחדים פועלים ללא לאות להבטחת חייהם, שלומם, התפתחותם, אושרם של ילדיהם. השאלה מה יעלה בגורל הילדים/בגירים לאחר שההורים ימלאו ימיהם.

ואיך מתמודדים במקרים בהם ההורים מאבדים את יכולתם / כושרם או חס וחלילה הולכים לעולמם

בין הכלים אשר יכולים לתת מענה נמצא את "ייפוי כוח מתמשך" ו"צוואה".

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי.


ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם כאשר הוא כשיר לקבוע כיצד ינוהלו חייו בעתיד אם יגיע חס וחלילה למצב בו יפגם כושרו, לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או שלא יבין בעניינים מסויימים.

ביפוי כוח מתמשך קובע האדם הממנה מי יהיה מיופה הכוח שלו, מי יהיו החליפים של מיופה הכוח, מהם התנאים שבהתקיימם ייכנס המינוי לתוקפו, מי יקבע אם התנאים שקבע מתקיימים כיצד ייקבע שהתנאים שקבע מתקיימים. בנוסף, במסגרת יפוי הכוח המתמשך מנחה האדם הממנה את מיופה הכוח באילו תחומים תהיה למיופה הכוח סמכות לפעול עבורו ובמקומו וכן מהן ההוראות המיוחדות למיופה הכוח בכל אחד מהתחומים.

בהנחיותיו למיופה כוחו יכול מהממנה להורות מהן הפעולות שעליו לבצע בטיפול בילדים/בגירים בעלי צרכים מיוחדים וכיצד צריך מיופה הכוח לפעול על מנת שייכנס באופן המיטבי ל"נעלי הממנה".

חוק הירושה קובע כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו"

"עיזבון" כל רכוש שנותר לאחר מות המוריש: מקרקעין, כספים, חברות, מפעלים, יצירות ספרותיות, נכסי רוח, , אמנות  וכיו"ב.

אם לא קיימת צוואה – יחולק העזבון בין היורשים לפי הוראות חוק הירושה.

יתרונות צוואה – הורים לילדים/בגירים עם צרכים מיוחדים

שליטה – השליטה חשובה להורים לילדים/בגירים עם צרכים מיוחדים במהלך כל חייהם ובודאי לאחר שימלאו ימיהם. הצוואה מאפשרת להורים להבטיח ולהגן על זכויות ילדיהם עם צרכים מיוחדים, על התפתחותם, בריאותם גם לאחר שמילאו ימיהם. לפיכך קיימת חשיבות רבה לא רק לקיומה של צוואה אלא בעיקר לניסוחה.

ניסוח צוואה באופן ההולם את צרכי הילדים מחייב בחינה מדוקדקת של הצרכים והתאמת כלים משפטיים לסיפוק הצרכים. הניסוח חייב להיות מאד מדוקדק ויורד לפרטי פרטים הן על מנת להבהיר את רצונו של המוריש וכך גם על מנת להוות מגן הולם במקרים בהם יעלו התנגדויות לקיומה של הצוואה. ניסוח צוואה כמוהו כ"תפירת חליפה לפי מידותיו של המצווה ושל צרכי יורשיו כפי שנתפסים בעיניו. או במילים אחרות, ניסוח הצוואה מהווה בסיס הולם למשאלת ההורים המצווים – תבנית ראויה לסוגיה – מי יכנס לנעלינו מתי ואיך.

 

לתפיסתנו, גיבוש צוואה הוא תהליך. אין מדובר במילו שורות או משבצות. התהליך מונחה על ידינו ומאפשר לנו לתרום למצווה מנסיוננו בזיהוי צרכי הילדים עם צרכים מיוחדים בתחומים השונים ולהציע פתרונות משפטיים אשר יאפשרו סיפוק צרכים אלה באופן המיטבי.

בחלק מהמקרים, כתוצאה מתהליך כתיבת הצוואה וקבלת החלטות באשר לתוכנה מתגבשת אצל ההורים המגמה לערוך שינויים בשגרת חייהם של הילדים עם צרכים מיוחדים על מנת להובילם בנתיב שיאפשר המשכיות גם לאחר שההורים ימלאו ימיהם.

מקרה לדוגמא, ילדה עם צרכים מיוחדים שמתגוררת למעלה מעשור בבית ההורים, מתקשה לפרנס את עצמה, סומכת על תמיכת ההורים בהסעות ובתחומי חיים אחרים. לפי הערכות מומחים לילדה יכולות לנהל חיים עצמאיים. כתוצאה מתהליך כתיבת הצוואה אימצו ההורים פתרונות שיאפשרו שגרת חיים שונה לילדה וכך החלו ההורים לפעול להובלת תהליך שיפתח בפני הילדה את הנתיב לעצמאות ומאמציהם נשאו פרי.

מקרה אחר לדוגמא, בגיר עם צרכים מיוחדים,בשלהי שנות השלושים חי בבית ההורים, הוריו ביקשו לכתוב צוואה על מנת להבטיח את ההגנה על בריאותו, וזכויותיו לאחר שימלאו ימיהם. בתהליך כתיבת הצוואה קיבלו החלטה לפעול ליצירת תהליך שיאפשר לבנם לסלול דרך לניהול עצמאי וחיובי של חייו. התהליך שיושם נמשך כשנה וחצי בסיוע אנשי מקצוע וכלל תעסוקה ומקום מגורים עצמאי.

מקרה נוסף לדוגמא: ילדה בעלת צרכים מיוחדים התקשתה בניהול כספיה (קצבת הנכות בעיקר). הכספים "נזלו בין אצבעותיה ללא אבחנה".. להורים היה חשוב לכתוב צוואות על מנת להגן על הילדה, על בריאותה לאחר שיימלאו ימיהם. גם במקרה זה המנגנון שנבחר על ידם לניהול שגרת חייה של הילדה לאחר לכתם שימש להם ככלי לסיוע בחסימת ה"סדקים" בזרימת הכספים מצד אחד ומצד שני – תחושת עצמאות לילדה.

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי.